Reserven skal dog opløses eller formindskes, i det omfang de opskrevne kapitalandele 1) realiseres eller 2) tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn,.
152 Under ganske særlige omstændigheder kan Erhvervsstyrelsen helt eller delvis fritage et ledelsesmedlem eller en filialbestyrer for betaling af afgift efter 151, hvis den pågældende kan godtgøre over for styrelsen, at han eller hun har søgt at fremme indsendelsen.v., og at forsinkelsen derfor ikke.
Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte i regnskabsåret, skal dette oplyses.
1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for noteoplysninger, i det omfang sammenligningstal er foreskrevet i denne lov.En modervirksomhed kan endvidere undlade at aflægge koncernregnskab,.Vælger en af loven omfattet virksomhed, som ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport efter stk.2, hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land, og 1) den højere modervirksomhed a) besidder mindst 90 pct.2) Metoderne for omregning fra fremmede valutaer til den valgte monetære enhed.1 omhandlede kodeks selskabet fraviger, og angivelse af grundene hertil, hvis selskabet har besluttet at fravige dele af kodeksen.Gebyret fremgår til enhver tid af Lockons prisliste.Rabatkoden må ikke offentliggøres eller distribueres i øvrigt.Kr., 2) en nettoomsætning på 89 mio.End årsrapporten, skal disse dokumenter.v.Virksomheden kan dog undlade at indregne indtægter i takt med arbejdernes udførelse efter produktionsmetoden.Kravet i 106 dato zone sex finder tilsvarende anvendelse på oplysninger om ydelser efter 98 b,.52, eller 5) reduceres i værdi som følge af afskrivninger.Af årsrapportens bestanddele 17 Årsrapporten skal indeholde de for hver regnskabsklasse foreskrevne bestanddele,.En virksomhed kan undlade selv at udarbejde en pengestrømsopgørelse, hvis denne er indeholdt i en pengestrømsopgørelse for koncernen.1 nævnte kodeks, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de.I særlige tilfælde, hvor en virksomhed ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden for goodwill og udviklingsomkostninger, skal denne antages at være.Herunder skal indregnes udskudt skat, garantiforpligtelser og pensionsforpligtelser, der påhviler virksomheden.Det foregående regnskabsårs balancedag.1 nævnte reviderede koncernregnskab sammen med sin egen årsrapport.
Ifølge bourdieus og prostitution forbrugeraftaleloven har kunden krav på en række oplysninger, herunder priser, gebyrer, vilkår.m., og fristen begynder først at løbe, når kunden har fået disse oplysninger.
1 kan begrænses til at omfatte transaktioner, som ikke er gennemført på normale markedsvilkår.


[L_RANDNUM-10-999]