Bøde kan idømmes som tillægsstraf til anden strafart, når tiltalte ved lovovertrædelsen har opnået eller tilsigtet at opnå økonomisk vinding for sig selv eller andre.
Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil.
Kapitel Strafbarhedsbetingelser 13-20.Nævnte 5 års frist er forløbet.Forældelsesfristen er 1) 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for overtrædelsen.Når særlige omstændigheder taler for det, kan justitsministeren tillade, at indbringelse for retten sker tidligere.Bestemmelsen i 3, stk. .I stedet for konfiskation efter stk. .Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil.Kapitel Forbrydelser mod den offentlige myndighed.v. 194.Den, som i fremmed magts eller organisations tjeneste eller til brug for personer, der virker i sådan tjeneste, udforsker eller giver meddelelse om forhold, som af hensyn til danske stats- eller samfundsinteresser skal holdes hemmelige, straffes, hvad enten meddelelsen er rigtig eller ej, for spionage.Maj 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser.v.) 28) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 32 Stk. 34-37.2, når handlingen er omfattet af artikel 7 i iaea-konventionen (Det Internationale Atomenergiagenturs konvention).1-3 gælder også i forhold do escort services pay taxes til 1) personer i forvaring, 2) personer, der i stedet for varetægtsfængsel er frihedsberøvet i institution.v.1 og 2 gælder forskellige forældelsesfrister, skal den længste af disse frister anvendes med hensyn til samtlige overtrædelser. 129.Mette Frederiksen i Værløse i 2001.1 straffes også den, som med det nævnte formål iværksætter mere omfattende sabotage, produktions- eller trafikstandsning, samt den, der deltager i sådan foranstaltning vidende om, hvortil handlingen sigter.Du kan desuden fornøje dig med en sejltur eller en middag på en af de mange fremragende fiskerestauranter, som også har smukke udsigter over vandet.Bevis tilstedes ikke ført for en strafbar handling, for hvilken den, som sigtes, ved endelig dom i ind- eller udland er frikendt.På samme måde straffes den, der med forsæt til at besvige brandforsikringen eller krænke panthaveres rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt forvolder ildebrand på egen ejendom eller på andens ejendom med ejerens samtykke.
Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af denne lovs 180, 183, stk. .
På samme måde straffes den, der uretmæssigt skaffer sig eller videregiver en kode eller andet adgangsmiddel som nævnt i stk. .


[L_RANDNUM-10-999]