44, stk. .
Frakendelse kan ske i et tidsrum fra 6 måneder til 5 år eller voksne personals billeder indtil videre.
Kapitel 67 Almindelige bestemmelser om efterforskning Kapitel 68 Afhøringer og særlige efterforskningsskridt Kapitel 69 Anholdelse Kapitel 70 Varetægtsfængsling Kapitel 71 Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning, forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation og blokering af hjemmesider Kapitel 72 Legemsindgreb Kapitel 73 Ransagning Kapitel 74 Beslaglæggelse.Rigsadvokaten kan pålægge en statsadvokat at overtage behandlingen af en eller flere sager, som henhører under en anden statsadvokat.Den døve, hørehæmmede, døvblevne eller stumme har endvidere adgang til at lade sig bistå af en døvekonsulent, tunghørekonsulent eller lignende under retsmøder.2, litra b, skal ledelsen eller personalet, der har modtaget en meddelelse, der skal forkyndes, returnere en frankeret svarkuvert, når meddelelsen er overbragt til den person, meddelelsen angår.Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningen i stk. . 35.2, og at udføre foged-, skifte- og notarialforretninger samt faderskabssager, hvis der ikke skal træffes afgørelse i tvistigheder, og at beslutte, at en part, skønsmand.v.Udtagelsen til grundlisten foretages inden for hver kommune af et grundlisteudvalg på mindst 5 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen for de kommunale råds valgperiode.December 2017, 2 i lov.Beskikkelsen af de 3 medlemmer sker efter indstilling til justitsministeren fra henholdsvis landsretterne, Den Danske Dommerforening og Advokatrådet.Er der uenighed om, hvilken mening der er den ugunstigste for tiltalte, bliver der afstemt særskilt herom.Advokatrådet kan endvidere i sager, hvor en advokat eller en af de personer, der er nævnt i 124 c, stk. .2, har truffet afgørelse om, at materiale, som politiet efter anmodning har fremlagt over for retten, ikke er omfattet af forsvarerens adgang til aktindsigt.Anmodning om indtræden i sagen indgives skriftligt til retten eller fremsættes med rettens tilladelse mundtligt i et retsmøde i sagen.Moms, hvoraf statskassen betaler halvdelen.6, træder i kraft efter justitsministerens nærmere bestemmelse,.Sager vedrørende formueretsforhold mod de i stk. .Advokaten beskikkes af justitsministeren efter indstilling fra Advokatrådet.
[L_RANDNUM-10-999]