Opgørelse af garantiansvar og betingede tilbud Garantiansvar indeholder det størst mulige ansvar efter fradrag af genforsikring i de tilfælde, hvor der er tale om både et kommercielt og et politisk ansvar.
Tyrkiet Nord- og Sydamerika Asien og 0, 0, 0 tickColor rgba(0, 0, 0, 0, 0, 0 tickColor rgba(0, 0, 0, point.
EKF benytter og tager aktiv del i oecds landeklassificeringer, som er baseret på medlemslandenes kreditvurdering og samlede betalingserfaring.
Genforsikring Ændring i erstatningshensættelser inkl.Materielle anlægsaktiver vedrører hardware, inventar samt indretning af lejede lokaler og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.Genforsikring indgår som en væsentlig faktor i mitigeringen af EKFs risikokoncentration.Efterfølgende foretages løbende genberegning af nutidsværdier på opgørelsestidspunktet.Juni 2016 forrentet med en forrentningsfaktor, der er fastsat som gennemsnittet af tre kalenderårs effektive rente på statspapirer med en restløbetid på fem.Det disponible beløb udgør : Årets resultat 598 467 Til disposition 598 467 Som af bestyrelsen foreslås fordelt således : Overført til udjævningsreserve Overførsel til kursreguleringsreserve 7 118 Foreslået udbytte 140 125 Overførsel til fri egenkapital Disponeret 598 467 Balance per.Y Hovedposter for samlede skader og truende tab MIO.Maj Genforsikring er alene relateret til garantiansvar. .Drifts- og anfordringslikviditet er fastsat og baseret på drifts- og anfordringsbehov over en 1-årig periode.Y valueSuffix 0, 0, fordelt på og transport Landbrugs- og og og gasindustri Øvrig 0, 0, 0 tickColor rgba(0, 0, 0, 0, 0, point.Direktørens bonus kan maksimalt udgøre 10 pct af lønnen og opgøres i forhold til gennemførelsesgraden af EKF's forretningsplan.Y Ratingfordeling af EKFs nyudstedte garantiansvar og udlån 0, 0, 0, 0, 0, 0, til A- BBB - BBB- BB til point.Forudbetalingerne sex og dating kristen bog dækker over fremtidige renteindtægter på udlån.Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.Januar 2017.124 125.815.140 Udbetalt udbytte Overført til udjævningsreserve Foreslået udbytte Overført til fri egenkapital Årets ændring i kursreguleringsreserve Egenkapital per.På balancedagen omregnes monetære aktiver og forpligtigelser i fremmed valuta til balancedagens valutakurs.Erstatningshensættelser i forbindelse med skadesager udgør beløb, der er afsat til dækning af udbetalinger på kommercielle og politiske skader, der er indtruffet eller er truende.December.967.167 Nedskrivning på udlån Regnskabsmæssig værdi udlån per.December, i alt.096 450 Note 14 : Tilgodehavende præmier BELØB I mio.
Renterne indtægtsføres i takt med udlånenes afdragsprofil.
Andre anlæg og driftsmateriel I alt Saldo per.

Ved truende tab på garantier foretages en konkret vurdering og måling af det forventede tab på garantien.
I risikoberegningerne indgår tillige garantiernes løbetid.
Erstatningshensættelser, primo.542.901 Årets hensatte forpligtelser 131 229 Indgående genforsikring -1 -6 Erstatningsudbetalinger short term indgående genforsikring Tilbageførte erstatningshensættelser short term indgående genforsikring -1 -7 Tilbageførte hensatte forpligtelser, øvrige -311 49 Tilbageført i forbindelse med erstatningsudbetaling Ændring i erstatningshensættelser Erstatningshensættelser, per.

[L_RANDNUM-10-999]